Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

WZROST PRZYCHODÓW REKLAMOWYCH I SKORYGOWANEJ EBITDA TVN

Data publikacji: 5 maja 2015 Data aktualizacji: 5 maja 2015 RSS
TVN S.A. publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.
 • Przychody TVN wzrosły w pierwszym kwartale o 3,6% w efekcie poprawy przychodów związanych z reklamą o 4,5% na tle dobrych wyników operacyjnych we wszystkich obszarach działania, a w szczególności wysokich wskaźników oglądalności naszego głównego kanału na otwarciu sezonu wiosennego w marcu.
 • Skorygowana EBITDA wzrosła o 5,3% do 92 milionów zł w pierwszym kwartale, przy poprawie przychodów częściowo skompensowanej wzrostem kosztów związanych z wiosenną ofertą programową.
  • Raportowana EBITDA była 38% niższa rok do roku i wyniosła 59 milionów zł, przy wzroście udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych do 16 milionów zł, skompensowanym z nadwyżką przez 48 milionów zł jednorazowych kosztów związanych z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli.
 • Oferta programowa głównego kanału pokonała konkurencję na otwarciu sezonu wiosennego w marcu, osiągając średnie całodobowe udziały w oglądalności na poziomie 14,1% w komercyjnej grupie docelowej i 16,3% w miejskiej grupie docelowej.
 • Portfolio kanałów tematycznych TVN zwiększyło rok do roku udział w całodobowej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej z 8,7% do 9,1% w pierwszym kwartale,w wyniku dalszego wzmocnienia oferty programowej i poszerzenia zasięgu technicznego.
 • nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec marca 2,12 miliona abonentów post-paid, przy średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,2 zł i przychodach  w wysokości 525 milionów zł w pierwszym kwartale. EBITDA w tym okresie wyniosła 105 milionów zł, a udział TVN w zysku nC+  osiągnął 14,4 milionów zł.
 • Zysk netto TVN w pierwszym kwartale wyniósł 79 milionów zł odzwierciedlając głównie pozytywny wpływ wyniku finansowego netto wynikającego z 91 milionów zł dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych przekraczających 44 miliony zł kosztów odsetkowych, a także jednorazowe koszty związane z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli.
 • Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA poprawił się do 3,7x na koniec marca 2015 r. z poziomu 3,9x na dzień 31 grudnia 2014 r.
 • Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 102 milionów zł, lub 0,30 zł za akcję, z zysków 2014 r., która wymaga zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dodatkowe wynagrodzenie akcjonariuszy może być rozważone przez Zarząd w ramach aktualnego programu skupu akcji własnych, ale będzie ono ograniczone do kwoty nie wyższej niż 150 milionów zł oraz będzie brało pod uwagę ewentualne okoliczności wynikające ze zmiany kontroli.

  1 Raportowana EBITDA skorygowana o udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych, dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych, jednorazowe koszty transakcji oraz utratę wartości inwestycji.  Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:

  "TVN osiągnął w pierwszym kwartale przychody i skorygowaną EBITDA zgodne z oczekiwaniami. W warunkach postępującej poprawy naszego otoczenia gospodarczego, które charakteryzuje się niską inflacją, malejącym bezrobociem i rosnącą sprzedażą detaliczną, osiągnęliśmy lepsze wyniki operacyjne i finansowe we wszystkich kluczowych obszarach działalności – naszych własnych kanałach telewizyjnych, usługach na rzecz kanałów zewnętrznych oraz ofertach video online. Biorąc pod uwagę obiecującą perspektywę rynkową podtrzymujemy nasze oczekiwania na całoroczną jednocyfrową dynamikę przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz osiągnięcie skorygowanej EBITDA na poziomie ca. 590 milionów zł."


W milionach zł

Trzy miesiące zakończone

31 marca 2015 r.

Trzy miesiącezakończone

31 marca 2014 r.

Zmiana
Przychody 363 350 + 3,6%
Skorygowana EBITDA 92 87 + 5,3%
Skorygowana marża EBITDA 25,2% 24,8% + 0,4pp
Raportowana EBITDA 59 96 - 38,0%
Raportowana marża EBITDA 16,4% 27,3% - 10,9pp

 

Wybrane dane finansowe Grupy TVN

Skonsolidowane przychody TVN wzrosły o 3,6% do 363 milionów zł w pierwszym kwartale, głównie w wyniku:

 • Wzrostu przychodów związanych z reklamą o 4,5%,
 • Opłat abonamentowych nieznacznie niższych o 0,7%,
 • Wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów o 14,9%,
 • Spadku pozostałych przychodów o 7,8%.

  Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o 5,3% do 92 milionów zł w pierwszym kwartale w efekcie wyższych przychodów częściowo skompensowanych przez wzrost kosztów związanych z wiosenną ofertą programową, głównie w zakresie marketingu i badań, amortyzacji kosztów produkcji własnej i zakupionych licencji programowych, opłat z tytułu praw autorskich oraz wynagrodzeń. Skorygowana marża EBITDA wzrosła do 25,2% z 24,8% w analogicznym kwartale 2014 roku.

  Raportowana EBITDA zmniejszyła się do 59 milionów zł w pierwszym kwartale, przy wzroście udziałów w zyskach jednostek stowarzyszonych do 16 milionów zł z nadwyżką zniwelowanym przez 48 milionów zł jednorazowych kosztów związanych z oczekiwaną transakcją zmiany kontroli. Koszty te obejmują 40 milionów zł związanych z Długoterminowym Programem Motywacyjnym oraz 8 milionów zł kosztów usług doradczych.

  Wynik finansowy w pierwszym kwartale osiągnął 47 milionów zł w porównaniu do -76 milionów zł w porównywalnym okresie 2014 roku. Zmiana ta wynika przede wszystkim z dodatnich, głównie niezrealizowanych, różnic kursowych na naszych Obligacjach w wysokości 94 milionów zł w tym roku, w porównaniu do ujemnych różnic kursowych na poziomie 16 milionów zł w roku ubiegłym. Dodatkowo wynik finansowy poprawił się w efekcie braku kosztów skupu Obligacji w pierwszym kwartale bieżącego roku (w porównaniu do 11 milionów zł tych kosztów w zeszłym roku) oraz poprzez ograniczenie kosztów odsetek do 44 milionów zł w pierwszym kwartale 2015 r. z 48 milionów zł w analogicznym okresie 2014 r., dzięki udanej, częściowej redukcji długu przeprowadzanej w ubiegłym roku.

  Zysk netto w okresie oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł w pierwszym kwartale 79 milionów zł.

  Zadłużenie netto zmniejszyło się o 198 milionów zł rok do roku i osiągnęło na dzień 31 marca 2,0 miliardy zł, w wyniku umocnienia się złotego względem euro i zmniejszenia zadłużenia w 2014 r., co w połączeniu z wyższym poziomem gotówki obniżyło stosunek długu netto do skorygowanej EBITDA do poziomu 3,7x z 3,9x na koniec 2014 r. oraz z 4,3x rok temu.

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66