Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

Wyniki finansowe Grupy TVN za 2012 rok

Data publikacji: 28 lutego 2013 Data aktualizacji: 28 lutego 2013 RSS
Grupa TVN osiągnęła cele na rok 2012 poprzez wdrożenie skutecznych działań oszczędnościowych w trudnym otoczeniu rynku reklamy telewizyjnej. Jednocześnie odzyskała wiodącą pozycję wśród polskich widzów.
 • Porównywalne przychody  zmniejszyły się w czwartym kwartale o 11% rok do roku na tle słabego rynku reklamy telewizyjnej, dając w efekcie obniżkę przychodów o 7% w całym roku.
  - Raportowane przychody obniżyły się o 13% i 8% odpowiednio w czwartym kwartale i całym roku.
 • Porównywalna EBITDA  zmniejszyła się tylko o 5% w czwartym kwartale, osiągając
  178 milionów zł – co przekłada się na roczny spadek ograniczony do 8%, czyli do poziomu 512 milionów zł – dzięki znacznym oszczędnościom kosztów osiągniętym w trzecim i czwartym kwartale, które zrekompensowały negatywny wpływ przychodów o ponad 60%. Marża w czwartym kwartale wzrosła do 39% z 36,6% w roku ubiegłym, ograniczając obniżenie marży dla całego roku do umiarkowanego 0,4 punktu procentowego, dając ostatecznie 32,3%.
  - Raportowana EBITDA obniżyła się o 29% w czwartym kwartale i wyniosła 139 milionów zł przy marży 30%, natomiast dla całego roku osiągnęła 456 milionów zł czyli o 19% mniej niż w 2011 roku, z marżą 29%. Spadek raportowanej EBITDA był przede wszystkim efektem kosztów kanału TTV uruchomionego w styczniu 2012 roku, odpisu z tytułu utraty wartości segmentu Telezakupy oraz udziału w stracie nC+, częściowo skompensowanym udziałem w zysku Vidalia Investments, nowego właściciel Grupy Onet.pl.
  • TVN był liderem w oglądalności pomimo znacznej redukcji kosztów:
  - Nasza jesienna ramówka była najlepszą ofertą programową na polskim rynku.
  - Wszystkie główne programy TVN były liderami rynku w swoich godzin nadawania.
  - Główny kanał TVN był najchętniej oglądanym kanałem w komercyjnej grupie docelowej.
  - Wszystkich nasze kanały tematyczne zwiększyły swoją oglądalność w komercyjnej grupie docelowej.
  • Grupa TVN zamknęła w listopadzie 2012 roku dwie strategiczne transakcje:
  - Sprzedaż Grupy Onet.pl na rzecz Ringier Axel Springer, otrzymując do tej pory 918 milionów zł i osiągając poprawę płynności i dźwigni finansowej netto Grupy TVN.
  - Wniesienie platformy 'n' do nowego połączonego podmiotu z Cyfrą+: nC+, w zamian za 32% udziałów w tym przedsięwzięciu.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 309 milionów zł i 520 milionów zł, odpowiednio w czwartym kwartale i całym roku, wyższy głównie ze względu na rozpoznanie aktywa podatkowego związanego z zamknięciem transakcji z Grupą Canal+.
  • Zysk netto w okresie wyniósł 466 milionów zł w czwartym kwartale i 470 milionów zł dla całego roku, w obu przypadkach podwyższony przez zysk z działalności zaniechanej, który zawiera niższy niż oczekiwano zysk z rozpoznania 32% udziału w nC+.
  • Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA  obniżył się do 4,0x dzięki gotówce ze sprzedaży Onetu.
  • Perspektywy na rok 2013:
  - Zarząd, na tak wczesnym etapie i przy nadal ograniczonej widoczności, oczekuje spadku rynku reklamy telewizyjnej w 2013 r. o średniej jednocyfrowej dynamice.
  - Celem Grupy TVN jest osiągnięcie lepszych przychodów z reklamy niż wskazywałby na to rynek oraz zwiększenie wartościowego udziału w rynku.
  - Elastyczność bazy kosztowej Grupy TVN pozwala oczekiwać stabilizacji rentowności na poziomie porównywalnej EBITDA.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:
“W obliczu osłabienia rynku reklamowego Grupa TVN po raz kolejny udowodniła, że potrafi dostosować się do trudnych warunków, broniąc rentowności poprzez zdecydowane działania, które zaowocowały efektywną redukcją kosztów. Dzięki szybko i skutecznie podjętym działaniom optymalizacyjnym już w III kwartale Grupa TVN zminimalizowała wpływ osłabionego rynku osiągając lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe, a dzięki dalszym oszczędnościom w IV kwartale przekroczyliśmy nasz cel – zmniejszenie wpływu spadku przychodów na EBITDA o połowę poprzez ograniczenie kosztów operacyjnych.
Warto podkreślić, że pomimo wprowadzonych programów oszczędnościowych TVN zwiększył udział swoich kanałów w rynku widowni telewizyjnej: jesienna ramówka TVN była najlepszą ofertą programową na polskim rynku telewizyjnym, wszystkie główne pozycje programowe TVN były w tym okresie liderami rynku w godzinach swojego nadawania, a TVN – najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce w komercyjnej grupie docelowej. Jednocześnie po raz kolejny potwierdziliśmy skuteczność naszej strategii rozwoju kanałów tematycznych, czego dowodzi fakt, że wszystkie zwiększyły w tym okresie swoją oglądalność w komercyjnej grupie docelowej. Równolegle
z powodzeniem przeprowadziliśmy dwie strategiczne transakcje, istotne dla krótkoterminowych perspektyw stabilnej pracy naszej grupy w tak osłabionym środowisku gospodarczym oraz średniookresowych korzyści, które spodziewamy się w zamian.
Sądzę, że w 2013 roku nadal słabe otoczenie rynkowe i ograniczona widoczność doprowadzą do szacowanego spadku rynku reklamy telewizyjnej na średnim jednocyfrowym poziomie, a kluczowymi celami dla Zarządu jest obrona udziałów rynkowych i rentowności w segmencie telewizyjnym oraz dalszy rozwój działalności Online TVNu. Chcemy konsekwentnie tworzyć wartość dla swoich Akcjonariuszy poprzez dalsze wzmacnianie siły marki TVN i pozycji czołowego nadawcy telewizyjnego w Polsce.“

 

W milionach zł
3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2012 r.
3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2011 r.
Zmiana
Porównywalne przychody
456
512
- 11%
Segment TV
447
500
- 11%
Raportowane przychody
457
525
- 13%
Porównywalna EBITDA
178
187
- 5%
Porównywalna marża EBITDA
39.0%
36.6%
+ 2.4pp
Raportowana EBITDA
139
196
- 29%
Raportowana marża EBITDA
37.4%
30.3%
- 7.1pp

 

 

 


W milionach zł
12 miesięcy
zakończonych
31 grudnia 2012 r.
12 miesięcy
zakończonych
31 grudnia 2011 r.
Zmiana
Porównywalne przychody
1 582
1 705
- 7%
Segment TV
1 549
1 669
- 7%
Raportowane przychody
1 584
1 718
- 8%
Porównywalna EBITDA
512
557
- 8%
Porównywalna marża EBITDA
32.3%
32.7%
- 0.4pp
Raportowana EBITDA
456
566
- 19%
Raportowana marża EBITDA
28.8%
32.9%
- 4.1pp

 

Wybrane dane finansowe Grupy TVN – Wyniki lepsze od oczekiwań
Porównywalne przychody Grupy TVN w czwartym kwartale spadły o 11% do 456 milionów zł, głównie w wyniku:
• Obniżenia wartości sprzedaży czasu reklamowego o 11% w wyniku 7%  spadku rynku reklamy telewizyjnej,
• Wpływu słabego rynku reklamowego na przychody ze Sponsoringu, które obniżyły się o 17%.
W konsekwencji, porównywalne przychody za cały rok zmalały o 7% i wyniosły 1 582 milionów zł.
Raportowane przychody Grupy spadły w czwartym kwartale o 68 milionów zł, czyli o 13% rok do roku, obniżając przychody za cały rok o 8% do poziomu 1 584 milionów zł, odzwierciedlając jednorazowy pozytywny wpływ przychodów z dystrybucji kinowej naszej produkcji filmowej "Listy do M" w czwartym kwartale 2011.
Porównywalna EBITDA obniżyła się w czwartym kwartale rok do roku o zaledwie 9 milionów zł, czyli o 5%, w efekcie znacznych oszczędności, głównie kosztów programowych, które zrekompensowały ponad 80% wpływu spadku przychodów. W perspektywie całego roku te efektywne oszczędności kosztowe ograniczyły negatywny wpływ przychodów na porównywalną EBITDA o ponad 60%, co
w efekcie dało jej spadek o 45 milionów zł rok do roku, do poziomu 512 milionów zł czyli o 8% mniej
w stosunku do 2011 roku. Porównywalna marża EBITDA osiągnęła 39% w czwartym kwartale (o 2,4 punktów procentowych więcej niż w roku 2011) i 32% w całym roku 2012 (w dół tylko o 0,4 punktu procentowego w stosunku do roku 2011).
Raportowana EBITDA obniżyła się rok do roku o 58 milionów zł w czwartym kwartale, co stanowi zmianę o  29%. Spadek ten, poza czynnikami opisanymi powyżej, był dodatkowo efektem: odpisu
z tytułu utraty wartości segmentu Telezakupów (-26 milionów zł), udziału w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych (-9 milionów zł) oraz wpływu kosztów nowego kanału TTV (-5 milionów zł). Całoroczna raportowana EBITDA była niższa o 110 milionów w porównaniu do 2011, co stanowi spadek o 19% rok do roku, ponownie wynikający z powyższych czynników, wyłączonych z analizy porównywalnej EBITDA przy czym wpływ kosztów kanału TTV wyniósł -23 miliony zł podczas gdy odpis z tytułu utraty wartości segmentu Telezakupów oraz udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych w całym roku były równe wartościom dla czwartego kwartału.
Wynik finansowy w czwartym kwartale osiągnął -78 milionów zł w porównaniu z -90 milionami zł
w porównywalnym okresie roku 2011 i odzwierciedla głównie -89 milionów zł kosztów odsetkowych, częściowo skompensowanych przychodami odsetkowymi i niezrealizowanymi zyskami z różnic kursowych. Wynik finansowy dla całego roku osiągnął -107 milionów zł, z kosztami odsetkowymi
w wysokości -367 milionów zł w dużej mierze zrównoważonymi przez 252 milionów zł niezrealizowanych różnic kursowych, w porównaniu z -640 milionami zł w roku 2011, które były głównie efektem -344 milionów zł kosztów odsetkowych oraz niezrealizowanej straty z różnic kursowych w kwocie -350 milionów zł.
Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 309 milionów zł w czwartym kwartale i był efektem 32 milionów zł zysku przed opodatkowaniem powiększonego o 277 milionów zł dodatniego wpływu podatku netto, spowodowanego głównie rozpoznaniem aktywa podatkowego związanego
z zamknięciem transakcji z Grupą Canal +. Ten dodatni wpływ podatku, który wyniósł 252 milionów zł za cały rok, wraz z zyskiem brutto w wysokości 268 milionów zł, zwiększył zysk z działalności kontynuowanej do 520 milionów zł w 2012 roku.
Działalność zaniechana przyniosła zysk w wysokości 157 milionów zł w czwartym kwartale, co wynika głównie z 197 milionów zł niższego niż początkowo zakładano zysku z rozpoznania 32% udziałów w nC+. Wynik w czwartym kwartale częściowo rekompensuje stratę z działalności zaniechanej odnotowaną w okresie pierwszych dziewięciu miesiącach roku dając roczną stratę z tej działalności w wysokości 50 milionów zł.
Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł 470 milionów zł w czwartym kwartale. W całym roku zysk netto wyniósł 486 milionów zł, co odzwierciedla przede wszystkim powyższy wynik.
Dług netto na koniec roku osiągnął 2 miliardy zł, dając wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA na poziomie 4,0x. Spadek zadłużenia netto oraz jego współczynnika do EBITDA,
w porównaniu do wyników na koniec 2011, odzwierciedla głównie wpływ przychodów ze sprzedaży Onetu na poziom płynności Grupy TVN, która wyniosła 1,2 miliarda zł w gotówce i jej ekwiwalentach, depozytach bankowych i zastrzeżonej gotówce.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66