Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

Grupa TVN przekracza roczne cele pomimo trudnej sytuacji rynkowej

Data publikacji: 15 lutego 2012 Data aktualizacji: 26 września 2012 RSS

•    Zawarcie umowy z Grupą Canal+ w dniu 18 grudnia 2011 roku spowodowało klasyfikację platformy 'n' jako "Działalności zaniechanej" i zmienia sposób księgowania jej wyników. Dlatego też wyniki Grupy TVN przedstawiono tu jako porównywalne, tzn. przy założeniu ciągłej pełnej konsolidacji wyników platformy 'n', oraz jako raportowane czyli zgodne ze zmianami przedstawionymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy TVN.
•    Porównywalne skonsolidowane przychody wzrosły w IV kwartale o 3% rok do roku, osiągając roczny wzrost na poziomie 6%
o    Raportowana zmiana przychodów odzwierciedla osłabienie rynku reklamowego pod koniec roku, które wpłynęło na obniżenie skonsolidowanych przychodów
o    1% w IV kwartale, a narastająco za cały rok skutkowało wzrostem o 2%
•    Porównywalna EBITDA poprawiła się o 15% w IV kwartale, wpływając na wzrost rocznej wartości EBITDA o 8% do zakładanych 660 mln zł z marżą 25% w 2011 roku
o    Raportowana EBITDA zmniejszyła się o 6% w IV kwartale do poziomu 225 mln zł i marży 38%, dając w efekcie wynik roczny w wysokości 662 mln zł, tj. o 4% niższy niż w 2010 roku, z marżą 34%
•    Wszystkie segmenty przyczyniły się do osiągnięcia założonych wyników Grupy:
o    Platforma 'n' zrealizowała prognozę wykazując na koniec roku 929 tysięcy abonentów przy 71 tysiącach przyłączeń netto i ARPU bliskim 61 zł w IV kwartale
o    Przychody TVN ze źródeł pozareklamowych okazały się kluczowe w ograniczeniu wpływu słabego rynku reklamy telewizyjnej na przychody i rentowność segmentu telewizyjnego
o    Onet utrzymuje wiodącą pozycję i wykazuje rekordowo wysokie marże rentowności pomimo niższego wzrostu rynku oraz rosnących baz użytkowników wyszukiwarek i serwisów społecznościowych
•    TVN S.A. w ujęciu jednostkowym odnotowała 2,1 mld zł zysku w wyniku reorganizacji i wniesienia aportem segmentu sprzedaży, marketingu i zarządzania marką do TVN Media w listopadzie 2011 roku oraz 1 mld zł straty w wyniku zmniejszenia wartości inwestycji w ITI Neovision (platforma ‘n’) w wyniku podpisania w grudniu 2011 roku umowy z Grupą Canal+ o wniesieniu 'n' do wspólnej platformy płatnej telewizji satelitarnej
•    Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy specjalnej na poziomie 0,1 zł z zysków skumulowanych - do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
o    Propozycja ta wiąże się z osiągnięciem celu całorocznego dodatniego wyniku EBITDA przez platformę ‘n’
o    Zarząd w pełni docenia lojalność akcjonariuszy w trakcie przejęcia i rozwoju platformy ‘n’ oraz chciałby odwdzięczyć się za ich wsparcie taką formą wynagrodzenia udziałowców
o    Dotychczasowa polityka dywidendowa nie ulega zmianie: wypłata od 30% do 50% skonsolidowanego rocznego zysku netto, w uzależnieniu od poziomu zadłużenia i płynności Grupy TVN w nadal zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym
•    Perspektywy na rok 2012:
o    Wartość rynku reklamy telewizyjnej utrzyma poziom z roku 2011 przy nadal ograniczonej widoczności i potencjalnej wysokiej zmienności rynku
o    Wzrost rynku reklamy internetowej na poziomie ok. 10% z segmentem reklamy
typu display o wysokiej jednocyfrowej dynamice wzrostu
o    Segmenty TV i Online Grupy TVN mają na celu utrzymanie swoich udziałów wartościowych w rynku i obronę rentowności
o    Oczekuje się utrzymania dynamiki rozwoju platformy ‘n’ z roku 2011, w czasie gdy przygotowania do połączenia są wstrzymane do momentu uzyskania zgody regulatora


------------------------------
Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:
“Grupa TVN z powodzeniem osiągnęła swoje cele na rok 2011, z wynikami działalności opartej na rynku reklamowym odzwierciedlającymi zmienność ich otoczenia oraz przy silnym rozwoju segmentu płatnej telewizji satelitarnej w przeddzień konsolidacji tej części rynku. Porównywalne główne dane finansowe są zachęcające: roczne przychody Grupy wzrosły o 6%, natomiast wynik EBITDA wzrósł o 8% osiągając cel na poziomie 660 milionów zł. Wskaźniki operacyjne również były bardzo dobre – segment telewizyjny utrzymał swoje udziały oglądalności w grupie docelowej 16-49, segment Online dalej poszerzał swoją bazę użytkowników, a platforma 'n' osiągnęła 1 milion klientów korzystających z ofert HD.
Grupa zrealizowała również swoje cele strategiczne – udział w konsolidacji rynku cyfrowej płatnej telewizji satelitarnej przy zabezpieczeniu dystrybucji swoich treści programowych przez znaczący pakiet własnościowy w docelowo zintegrowanych platformach 'n' i Cyfra+. Ogłoszone połączenie tych platform wraz ze strategicznym partnerstwem z Grupą TP daje akcjonariuszom Grupy TVN bardzo atrakcyjną perspektywę udziału w korzyściach z utworzenia wiodącego operatora płatnej telewizji satelitarnej Premium w Polsce. Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu poprzez dostęp do największej w kraju oferty usług telekomunikacyjnych oraz szerokiej sieci sprzedaży Grupy TP, TVN znacząco poprawi profil ryzyka ograniczając swoją ekspozycję na nakłady inwestycyjne.
Patrząc perspektywicznie na rynek w 2012 roku wierzymy, że tymczasowe wahania ulegną stopniowej stabilizacji, natomiast bez wyraźnych katalizatorów do wzrostu rynku reklamowego. Kursy walut, które miały wpływ na nasze wyniki finansowe w 2011 roku ulegają poprawie zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi przewidującymi dalsze wzmacnianie kursu Polskiego złotego w ciągu roku. W takich warunkach rynkowych planujemy skupić się na obronie udziałów rynkowych i rentowności w segmentach telewizyjnym i Online, dążąc jednocześnie do dalszej poprawy wyników operacyjnych płatnej telewizji w celu maksymalizacji korzyści z połączenia z Cyfrą+. Podsumowując, Grupa TVN będzie dalej tworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy poprzez wzmacnianie swojej pozycji w oczekiwaniu na stabilizację warunków makroekonomicznych i powrót tendencji wzrostowych na rynku medialnym.”
------------------------------
Należy pamiętać, że w wyniku umowy z Grupą Canal+ podpisanej w dniu 18 grudnia 2011 roku platforma 'n' został przekwalifikowana na sprawozdaniach Grupy TVN jako "Działalność zaniechana", zgodnie z wymogami MSSF 5. Dlatego też, w celu zapewnienia porównywalnych danych za czwarty kwartał oraz cały rok 2011, pokazujemy porównywalne przychody i EBITDA, czyli przedstawione tak, jakby platforma 'n' nie została przekwalifikowana, oraz raportowane przychody i EBITDA, które przedstawiają wpływ wyłączenia platformy ‘n’.

Grupa TVN – Roczne cele osiągnięte
Porównywalne przychody Grupy TVN w czwartym kwartale wzrosły o 24 miliony zł rok do roku, w tempie 3%. Wzrost ten można przypisać głównie:
•    Wzrostowi przychodów 'n' o 33 miliony zł, w wyniku 15% wzrostu bazy abonentów rok do roku i poprawie ARPU o 1%;
•    Przychodom reklamowym segmentu Online wyższym o 4 miliony zł, co odzwierciedla wolniejszy wzrost rynku reklamy internetowej na tle ogólnych cięć budżetów reklamowych pod koniec roku związanych z niepewnością co do otoczenia makroekonomicznego;
•    Obniżeniu przychodów segmentu TV o 15 milionów zł w efekcie: spadku przychodów reklamowych spowodowanych osłabieniem rynku, niższych przychodów z Audiotele wywołanych prawnymi ograniczeniami tej działalności, częściowo skompensowanych wyższymi opłatami za kanały tematyczne, świetnymi wynikami kinowymi wyprodukowanej przez TVN komedii romantycznej „Listy do M.”, wzrostem przychodów ze sponsoringu i poprawą sprzedaży treści programowych.
Po wzroście porównywalnych przychodów o 8% w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 roku, wyniki osiągnięte w czwartym kwartale doprowadziły roczny wzrost porównywalnych przychodów Grupy do poziomu 6%.
Raportowane przychody Grupy (z wyłączeniem platformy 'n') zmniejszyły się o 7 milionów zł, lub 1%, roku do roku w czwartym kwartale, co wynika głównie z niekorzystnych tendencji na rynku reklamy telewizyjnej i internetowej. Taki rozwój sytuacji pod koniec roku doprowadził roczne porównywalne przychody do wzrostu o 2% do poziomu 1 960 milionów zł.
Porównywalna EBITDA wzrosła rok do roku o 27 milionów zł w czwartym kwartale, czyli o 15%. Wzrost ten wynika głównie z bardzo wyraźnej poprawy EBITDA platformy 'n' z -54 milionów zł (włączając 18 milionów zł jednorazowych kosztów restrukturyzacji usług VoD) w 2010 roku do poziomu -9 milionów zł w czwartym kwartale 2011 roku. Pełen wzrost przychodów segmentu Online przełożył się na poprawę EBITDA, dodając kolejne 4 miliony zł. Wzrosty te zostały częściowo zrównoważone przez wspomniany uprzednio wpływ rynku reklamowego na przychody segmentu TV, a w konsekwencji na EBITDA, pomimo ścisłej kontroli kosztów.
Ostatecznie, roczny poziom porównywalnej EBITDA wzrósł o 49 milionów zł rok do roku,
co przekłada się na 8% stopę wzrostu i marżę bliską 25%.
Raportowana EBITDA zmniejszyła się w czwartym kwartale o 15 milionów zł rok do roku, dając w efekcie spadek o -6%. Zmiana ta jest głównie efektem słabości rynku reklamy telewizyjnej odzwierciedlonej w przychodach segmentu TV, a w konsekwencji w jego rentowności. Taki wynik czwartego kwartału doprowadził roczną wartość porównywalnej EBITDA na poziom niższy o 26 milionów zł w porównaniu do 2010 roku, co stanowi spadek o 4% rok do roku i osiągniętą marżę bliską 34%.
Zysk netto przypadający właścicielom TVN S.A. wyniósł w czwartym kwartale 12 milionów zł. Jednak w efekcie znaczących niezrealizowanych strat na różnicach kursowych z wyceny Euroobligacji w trzecim kwartale roczny wynik stanowił stratę 317 milionów zł w 2011 roku.
Zadłużenie netto na koniec roku wyniosło 2,7 miliarda zł, przy stosunku długu netto do EBITDA na poziomie 4,1. Wzrost zarówno długu netto jak i jego relacji do EBITDA, w porównaniu do wyników na koniec 2010 roku, jest głównie efektem wpływu osłabienia kursu Polskiego złotego w stosunku do Euro w drugiej połowie 2011 roku. Grupa TVN utrzymuje wysoką płynność na poziomie 667 milionów zł w gotówce i płynnych aktywach.

Segment TV – Przychody ze źródeł pozareklamowych wspierają wyniki IV kwartału
Przychody segmentu TV spadły w czwartym kwartale o 15 milionów zł lub 3% rok do roku, głównie w efekcie spadku rynku reklamy telewizyjnej. Według szacunków Starlinka, rynek spadł o 6%  pod koniec roku, przekładając się na roczny wzrost sprzedaży spotów reklamowych tylko o 1% - w dolnym przedziale naszych zrewidowanych oczekiwań przedstawionych w listopadzie 2011 roku. W takim otoczeniu rynkowym przychody reklamowe TVN zmniejszyły się
w czwartym kwartale o 28 milionów zł, czyli o 7% rok do roku.
Taka zmiana przychodów reklamowych nie odbiegała zbytnio od średniej rynkowej, a różnica ta była głównie wynikiem najwyższego na rynku power ratio TVN, które jest najbardziej narażone na wpływ redukcji budżetów reklamowych.
Przychody z Audiotele przyczyniły sie również do spadku przychodów o 15 milionów zł w czwartym kwartale w wyniku zmienionego podejścia do tego produktu w efekcie wprowadzonych ograniczeń prawnych, które zmniejszyły atrakcyjność tego formatu dla widzów i dla TVN.
Opłaty za kanały tematyczne w czwartym kwartale wzrosły o kwotę 10 milionów zł lub o 22% rok do roku, w wyniku 20% wzrostu bazy abonentów (z czego połowę można przypisać zwiększeniu zasięgu TVN CNBC), dodatkowo wzmocnionego przez osłabienie Polskiego złotego o 11% w stosunku do Euro, waluty w której opłaty te są denominowane.
Pozostałe przychody segmentu TV niemal podwoiły się rok do roku, rosnąc o 16 milionów zł, głównie w wyniku wyższej sprzedaży treści programowych podmiotom zewnętrznym i doskonałe wyniki kinowe wyprodukowanej przez TVN komedii romantycznej „Listy do M."
Całoroczne przychody segmentu TV wzrosły o 15 milionów zł czyli blisko o 1% rok do roku.
EBITDA w czwartym kwartale spadła o 15 milionów zł lub o 7% rok do roku i wyniosła 217 milionów zł z marżą przekraczającą 42%. Ten spadek EBITDA odzwierciedla wyłącznie wpływ zmniejszenia wartości rynku reklamy telewizyjnej pod koniec roku gdyż segment TV utrzymał ścisłą dyscyplinę kosztową.
EBITDA dla całego roku obniżyła się o 34 miliony zł do poziomu 641 milionów zł, w tempie 5% rok do roku. Marża EBITDA osiągnęła 38%, o 2,4 punktu procentowego niżej niż w roku 2010.

Platforma 'n' – Cele roczne pomyślnie zrealizowane
Przychody płatnej telewizji wzrosły o 33 miliony zł w czwartym kwartale lub o 20% rok do roku. Głównym czynnikiem wzrostu było zwiększenie bazy abonenckiej w tempie 15% rok do roku prowadząc do znacznego przekroczenia celu na koniec roku: 929 tysięcy abonentów
w stosunku do oczekiwanych 900 tysięcy. Usługi post-paid przyczyniły się do wzrostu przychodów o 30 milionów zł lub 20% rok do roku, opierając się głównie na 15% wzroście bazy abonenckiej rok do roku i wzroście ARPU o 1%. Baza aktywnych klientów usług pre-paid wzrosła rok do roku o 7% i osiągnęła 345 tysięcy klientów, z czego 79 tysięcy stanowili klienci oferty HD, których liczba została zwielokrotniona rok do roku o 2,6. Na podstawie takiego wzrostu bazy klientów w połączeniu z 10% wzrostem ARPU z oferty pre-paid SD i 3% wzrostem ARPU z oferty pre-paid HD, przychody z usług pre-paid wzrosły w czwartym kwartale o 3 miliony zł rok do roku, tj. o 20%.
Całoroczne przychody wzrosły o 126 milionów zł do poziomu 739 milionów, co stanowi 21% stopę wzrostu.
EBITDA poprawiła się o 45 milionów zł rok do roku osiągając -9 milionów zł w czwartym kwartale. Efektywnie EBITDA wzrosła o 27 milionów zł, gdyż platforma 'n' odnotowała 18 milionów zł jednorazowych kosztów restrukturyzacji usług VoD w czwartym kwartale 2010 roku. Taki wynik został osiągnięty dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej przy 80% wzrostu przychodów w czwartym kwartale przełożonym bezpośrednio na poprawę EBITDA.
Roczna wartość EBITDA wyniosła 1 milion zł rosnąc o 72 miliony zł w porównaniu do roku 2010 oraz osiągając cel dodatniego rocznego wyniku EBITDA w 2011 roku.

Segment Online – Wolniejszy wzrost w IV kwartale odzwierciedla wpływ niepewności makroekonomicznej na rynek Internetu
Przychody Online wzrosły w czwartym kwartale o 4 miliony zł, lub o 5%, rok do roku. Spowolnienie wzrostu po odnotowaniu w pierwszych trzech kwartałach roku 2011 tempa na poziomie wysokich kilkunastu procent było efektem niższego wzrostu rynku reklamy internetowej, odzwierciedlającego ogólną niepewność co do otoczenia makroekonomicznego. Starlink szacuje, że rynek reklamy typu display wzrósł w czwartym kwartale tylko o 8%.
W stosunkowo trudniejszej sytuacji rynkowej przychody gotówkowe były nieco niższe, o blisko 1%. Spadek ten jest również efektem tego, że w czwartym kwartale 2011 roku segment Online nie odnotował przychodów reklamowych z treści programowych TVN, które zostały przesunięte do serwisu TVN Player pod koniec sierpnia, podczas gdy kwota 2 milionów zł tych przychodów została zaksięgowana w IV kwartale 2010 roku.
Główne serwisy Onetu utrzymały swoją kluczową rolę w segmencie, zwiększając swoje przychody gotówkowe w czwartym kwartale o 3 miliony zł, lub 5% rok do roku, podczas gdy pozostałe serwisy straciły 3,5 miliona zł przychodów gotówkowych.
W sumie, roczne przychody segmentu Online zwiększyły się o 31 milionów zł, co stanowi 13% tempo wzrostu. Wzrost przychodów gotówkowych w 2011 roku wyniósł 24 miliony zł lub 11%.
EBITDA wzrosła w czwartym kwartale o 4 miliony zł lub 14% rok do roku. Poprawa ta odzwierciedla wysoką dźwignię operacyjną segmentu Online - niemal cały wzrost przychodów przełożył się na wzrost EBITDA. Ostatecznie marża EBITDA wzrosła do prawie 38% z poziomu bliskiego 35% w czwartym kwartale 2010 roku. Gotówkowa EBITDA wzrosła o 4 miliony zł do 29 milionów zł z marżą 45%.
Główne serwisy Onetu osiągnęły doskonałą rentowność EBITDA na poziomie 42% marży w czwartym kwartale, podczas gdy gotówkowa EBITDA przełożyła się na wyjątkowy poziom marży w wysokości 52%.
Takie wyniki EBITDA w czwartym kwartale doprowadziły roczną wartość EBITDA segmentu Online do poziomu 96 milionów zł przy wzroście o 20 milionów zł lub 27 % rok do roku. Marża EBITDA osiągnęła 35%, o 4 punkty procentowe więcej w porównaniu do 2010 roku. Roczna wartość gotówkowej EBITDA była zgodna z raportowaną dając marżę na poziomie 39%, wyższą o blisko 5 punktów procentowych rok do roku.

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66