Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

Grupa TVN ogłasza solidne wyniki na tle osłabionego rynku reklamowego

Data publikacji: 11 maja 2012 Data aktualizacji: 26 września 2012 RSS

Wyniki finansowe z I kwartał 2012 r.

- Porównywalne skonsolidowane przychody wzrosły o 5% rok do roku w efekcie dalszej poprawy osiągnięć platformy 'n' w I kwartale
o   Stabilne raportowane przychody odzwierciedlają stan rynku reklamy w I kwartale
- Porównywalna EBITDA spadła o 15% rok do roku osiągając marżę 16% w I kwartale jako wynik inwestycji w treści programowe dla platformy 'n' i konsolidacji ujemnej EBITDA kanału TTV w ramach segmentu TV
o   Raportowana EBITDA spadła o 9% w I kwartale osiągając marżę na poziomie 26%
- Zysk netto wyniósł 181 mln zł, przy silnym wpływie niezrealizowanych różnic kursowych na wycenie obligacji Senior Notes
- Wskaźnik długu netto do EBITDA został utrzymany na poziomie 4,1x
- Kluczowe osiągnięcia operacyjne w I kwartale:
o   Kanały TVN poprawiły łączną całodzienną oglądalność w grupie docelowej 16-49 lat i zwiększyły wartościowy udział w rynku.
o   Baza abonentów platformy 'n' osiągnęła 966 tysięcy przy 37 tysiącach wzrostu netto w I kwartale – o 47% wyższym niż 25 tysięcy osiągnięte rok wcześniej i najwyższym wśród platform satelitarnych. Głównymi czynnikami wzrostu były: rosnące wykorzystanie współpracy z Orange Polska i dalsza poprawa zarządzania retencją klientów.
o   Onet zwiększył swoją bazę unikalnych użytkowników o około 10% rok do roku, liczbę użytkowników wideo o 23% oraz ponad dwukrotnie bazę klientów usług mobilnych w I kwartale.
- Połączenie platformy 'n' i Cyfra+ nadal analizowane przez regulatora - ostateczne zamknięcie transakcji spodziewane jest pod koniec trzeciego kwartału
- Zgodnie z informacją opublikowaną 13 kwietnia, TVN jest w trakcie negocjacji z Ringier Axel Springer na temat potencjalnego strategicznego partnerstwa dotyczącego Onet


Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN powiedział:
„Wyniki Grupy w I kwartale są efektem dalszych świetnych osiągnięć platformy ‘n’, częściowo skompensowanych wpływem osłabienia rynku reklamowego na segmenty telewizyjny i online. Pomimo niższego niż spodziewany rozwoju rynku potwierdzamy nasze oczekiwania co do całorocznej jego dynamiki i wierzymy, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami stabilnego poziomu reklamy telewizyjnej i wysokiego jednocyfrowego wzrostu reklamy internetowej typu display, a Grupa TVN osiągnie należne jej udziały w tym rynku przy jednoczesnym nacisku na utrzymanie rentowności.
Ogłoszone pod koniec zeszłego roku połączenie platformy 'n' z Cyfra+ jest nadal w trakcie analizy przez regulatora i oczekujemy zamknięcia tej transakcji pod koniec trzeciego kwartału.
Na koniec, chciałbym zapewnić naszych akcjonariuszy, że w przypadku dojścia do korzystnego porozumienia w sprawie sprzedaży Onet, Zarząd zamierza znacząco zmniejszyć zadłużenie Grupy TVN i tym samym poprawić generowane przepływy pieniężne."Grupa TVN – Silna platforma ‘n’ i słabszy rynek reklamowy
Porównywalne przychody Grupy TVN w pierwszym kwartale wzrosły o 28 milionów rok do roku,
w tempie 5%. Wzrost ten można przypisać głównie:
Poprawie przychodów platformy 'n' o 28 milionów zł, wynikające z dalszego silnego wzrostu bazy abonentów o 16% rok do roku oraz wyższego ARPU;Przychodom reklamowym Online niższym o 1 milion zł w wyniku spowolnienia wzrostu rynku reklamy internetowej typu display na początku roku i restrukturyzacji oferty Onet VOD;Obniżeniu przychodów segmentu TV o 2 miliony zł w efekcie wyższych przychodów reklamowych oraz opłat za kanały tematyczne, których wzrost został jednak z nadwyżką zrekompensowany przez niższe przychody ze sponsoringu i z audiotele ze względu na ustawowe ograniczenia tego ostatniego typu działalności. Raportowane przychody Grupy (z wyłączeniem platformy 'n') wzrosły o 2 miliony zł rok do roku w pierwszym kwartale, co odzwierciedla głównie wpływ działania segmentów TV i Online na słabszym rynku reklamowym.
Porównywalna EBITDA zmniejszyła się o 17 milionów zł rok do roku w pierwszym kwartale, czyli o 15%. Spadek ten jest spowodowany głównie dalszymi inwestycjami w poszerzenie treści programowych typu premium platformy 'n', co z nadwyżką zniwelowało wzrost przychodów, jak również rozpoczęciem konsolidacji negatywnej EBITDA kanału TTV, którego nadawanie rozpoczęto w styczniu 2011 r.
Raportowana EBITDA obniżyła się o 10 milionów zł rok do roku w pierwszym kwartale, czyli o 9 %. Niższa rentowność w tym przypadku ponownie odzwierciedla głównie wpływy konsolidacji kanału TTV w warunkach osłabienia na rynku reklamowym.
Zysk netto przypadający właścicielom TVN S.A. wyniósł w pierwszym kwartale 181 milionów zł, przy wysokim wpływie wyniku finansowego netto na poziomie 133 milionów zł w efekcie znaczących niezrealizowanych zysków z różnic kursowych przy wycenie długu.
Zadłużenie netto wyniosło 2,65 miliarda zł na koniec pierwszego kwartału, przy stosunku długu netto do EBITDA utrzymanego na poziomie w 4.1x. Grupa TVN utrzymuje wysoką płynność na poziomie 663 milionów zł w gotówce i płynnych aktywach.


Segment TV – Przychody i rentowność pod wpływem inwestycji w treści programowe w słabym otoczeniu rynkowym
Przychody segmentu TV spadły w pierwszym kwartale o 2 miliony zł rok do roku, głównie w efekcie zrekompensowania wzrostu przychodów z reklamy i opłat za kanały tematyczne przez niższe przychody ze sponsoringu oraz z audiotele w wyniku wprowadzenia ustawowego ograniczenie tego ostatniego typu działalności w drugim kwartale 2011 roku.
Przychody reklamowe wzrosły o 2 miliony zł, bardzo umiarkowana zmiana wynikająca ze względnie stabilnego rynku reklamy telewizyjnej. Według szacunków Starlink, rynek ten w pierwszym kwartale skurczył się nieznacznie o 2,3%[1].
Opłaty za kanały tematyczne wzrosły o 6 milionów zł lub 13% rok do roku w pierwszym kwartale, w wyniku 15% wzrostu średniej bazy abonentów (z czego połowę można przypisać zwiększeniu zasięgu TVN CNBC), dodatkowo wzmocnionego przez osłabienie Polskiego złotego o 5% w stosunku do Euro, waluty w której denominowane są ceny kanałów.
Przychody z audiotele spadły o 7 milionów zł w pierwszym kwartale z powodu prawnych ograniczeń, które czynią ten format mniej atrakcyjnym dla widzów i dla TVN.
EBITDA w pierwszym kwartale obniżyła się o 8 milionów zł lub 7% rok do roku, osiągając 106 milionów zł z marżą bliską 30%. Spadek ten odzwierciedla głównie wpływ poszerzenia oferty kanałów TVN, a w szczególności konsolidację po raz pierwszy wyników kanału TTV, którego nadawanie rozpoczęto w styczniu 2012 roku i nie osiąga on jeszcze dodatniego wyniku EBITDA. Wyłączając wpływ kanału TTV, EBITDA segmentu TV wyniosłaby 113 milionów zł, czyli tylko 1 milion zł mniej niż w pierwszym kwartale 2011 roku, z marżą utrzymaną na poziomie bliskim 32%.


Platforma 'n' – Dalsza, znacząca poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych
Przychody płatnej telewizji wzrosły o 28 milionów zł w pierwszym kwartale, o 16% rok do roku. Kluczowym czynnikiem tej poprawy był wzrost bazy abonentów w tempie 16% rok do roku, do poziomu 966 tysięcy. W pierwszym kwartale przyrost netto nowych abonentów wyniósł 37 tysięcy, o 47% więcej w porównaniu z 25 tysiącami rok wcześniej, przy poziomie wskaźnika odejść abonentów za ostatnie 12 miesięcy wynoszącym 14% w porównaniu z 19,9% w pierwszym kwartale 2011 roku. W efekcie usługi post-paid przyczyniły się do wzrostu przychodów o 23 miliony zł, czyli o 14% rok do roku.
Aktywna baza klientów usług pre-paid wzrosła rok do roku o 10% i osiągnęła 324 tysięcy klientów, z których 83 tysiące stanowili klienci oferty HD – ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Na podstawie takiego wzrostu bazy klientów oferty HD, w połączeniu z 25% wzrostem ARPU tej oferty, przychody z usług pre-paid wzrosły w pierwszym kwartale o 5 milinów zł rok do roku, tj. o 36%.
EBITDA zmniejszyła się o 4 miliony zł rok do roku osiągając -6 milionów zł w pierwszym kwartale. Spadek ten był wyłącznie wynikiem wyższych kosztów programowych, częściowo związanych ze wzrostem bazy abonenckiej, a częściowo z umowami na wyłączność z wytwórnią filmową 20th Century Fox i niezależnym polskim dystrybutorem filmowym - firmą Monolith, podpisanymi w ubiegłym roku, ale wchodzącymi w życie od stycznia bieżącego roku.


Segment Online – Spowolnienie wzrostu rynku reklamy internetowej typu display wpływa na wyniki Onet
Przychody segmentu Online zmniejszyły się w pierwszym kwartale o 1,5 miliona zł rok do roku, czyli o 3%. Spadek ten odzwierciedla głównie niższe wpływy reklamowe z serwisu VOD z powodu przebudowy oferty video Onet po ograniczeniu treści programowych produkcji TVN, które zostały przeniesione do serwisu TVN Player pod koniec sierpnia 2011 r. Przychody z tego tytułu w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosły 1,6 miliona zł. Onet rozwija jednak szerszą ofertę video, która jest obecnie wprowadzana na rynek. Pozostałe przychody były stabilne w efekcie spowolnienia rynku reklamy internetowej, odzwierciedlającego niepewność co do sytuacji makroekonomicznej oraz działania marketingowe skoncentrowane na mistrzostwach UEFA EURO 2012, które odbędą się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Starlink szacuje, że rynek reklamy internetowej typu display wzrósł w pierwszym kwartale tylko o 7%.
Raportowana EBITDA zmniejszyła się w pierwszym kwartale o kwotę 1,4 miliona zł rok do roku, lub o 7%, głównie przez ograniczenie przychodów z treści video TVN i tymczasowego zachwiania równowagi w transakcjach barterowych. Marża EBITDA osiągnęła poziom 32%. Gotówka EBITDA wzrosła o blisko 1 milion zł do poziomu 19 milionów zł, przy wzroście marży do 35,4% z 33,5% w oparciu o wyższą efektywność zarządzania kosztami gotówkowymi.[1] Sprzedaż spotów reklamowych, bez sponsoringu.

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66